������������ ���� ��������������
بازدید از نانوایی

 دانش آموزان دبستان زندگی در روز چهارشنبه 1 /12 /97 به اتفاق معلمان خود از نانوایی بابا نان داد بازدید کردند . در این بازدید دانش آموزان از مراحل پخت نان ها بربری، تافتون، سنگگ و فانتزی آشنا شدند. 

 

 

 

 

 

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی

 

بازدید از نانوایی