������ ������ �������� ������ ������������ ��
جشن روز مادر پیش دبستان ب

 در روز سه شنبه  7 /12 /97 خانم گرامی به اتفاق داانش آموزان کلاسشان یک کارت زیبا که پسرهای عزیز در آن نقاشی کشیده بودند درست کردند. در این روز خانم گرامی  از سه مادر به صورت نمادین دعوت کردند تا به کلاس آمده و پسرشان کارت را به مادرشان تقدیم کردند. ( از سه مادر دو مادر از همکاران مدرسه بودند.)

روز مادر

 

روز مادر

 

روزمادر

 

روز مادر

 

روز مادر

 

روز مادر

 

روز مادر

 

روز مادر