کاشت نهال توسط دانش آموزان پایه سوم در روز درختکاری