جشنواره الگوی مهارت های  برتر تدریس مربیان پیشتازان

 در روز پنج شنبه 29 01/ 98 دبستان زندگی میزبان برگزاری جشنواره الگوی مهارت های برتر تدریس مربیان پیشتنازان  شهرستان آمل بود.