جشن پایان سال پیش دبستان پایه پیش ب

 برای دیدن کلیپ این مراسم به قسمت تلویزیون مدرسه مراجعه نمایید.