جشن پایان سال پیش دبستان پایه پیش  ج

 برای دیدن کلیپ این مراسم به  تلویزیون مدرسه  مراجعه نمایید.