�������������� ������ ���������� ����
برگزاری جشن عاطفه ها

در روز یکشنبه 14 مهر ماه 1398 ، جشن عاطفه ها در دبستان غیردولتی پسرانه زندگی آمل برگزار گردید . در این مراسم آقای اکبری ( مسئول فرهنگی کمیته امداد ) ، آقای نوایی ( معاونت کمیته امداد ) و آقای امیرپور( ریاست سازمان دانش آموزی) حضور داشتند . در این جشن پس از خیرمقدم گویی و صحبتهای مقدماتی آقای مدیر و سخنرانی جناب آقای اکبری ، دانش آموزان پاکتهای حاوی کمک های نقدی خود  را در صندوق  مخصوص انداختند .