آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی براساس واحد کار خیابان

 آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی براساس واحد کار خیابان ، در پارک بیدستان با حضور  جناب سرهنگ طاهری در روز پنجشنبه 23 آبان ماه برگزار شد.