امکانات مدرسه
1398/2/23

 

  دفترمدیر - معاونین  - اداری

اتاق پزشک و مشاور با امکانات مناسب 

راهروی مدرسه

 

کلاس های مدرسه

 

 

نمای کلی مدرسه